fbpx Skip to main content

Algemene voorwaarden

I. Definities

In deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • E.M.V. Food, ingeschreven bij de KvK onder nummer 71115439 en statutair gevestigd te Utrecht;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen E.M.V. Food en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
 • Producten: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen Afnemer en E.M.V. Food;
 • Afnemer: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen;
 • Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
 • Voorwaarden: deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden.
2. Toepasselijkheid
 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen E.M.V. Food en Afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.
 • Door aanvaarding van een door E.M.V. Food gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door E.M.V. Food va de hand gewezen.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van E.M.V. Food. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking o de levering waarvoor deze is afgesproken.
3. Aanbod en aanvaarding
 • Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens E.M.V. Food gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeld in folders, prijscouranten etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft Enresto’s het recht om dat aanbod te herroepen.
 • Aanbiedingen en toezeggingen van door E.M.V. Food ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door E.M.V. Food schriftelijk zijn bevestigd.
 • Het staat E.M.V. Food vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
 • Overeenkomsten kome tot stand op het moment dat (1) E.M.V. Food een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat E.M.V. Food begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat E.M.V. Food voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.
4.  Levering en risico overgang
 • De af te leveren Producten zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van Afnemer.
 • Indien en voor zover E.M.V. Food zorg draagt voor het transport van de Producten, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door E.M.V. Food bepaald. Afnemer is verplicht de Producten op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
 • Indien E.M.V. Food dan al niet in opdracht van Afnemer, het transport van de Producten regelt is E.M.V. Food vrij in de keuze van verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als E.M.V. Food tevens zorgdraagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk van het bepaalde in lid 1 en zal Afnemer de Producten desgewenst aanvullend verzekeren.
 • Vanaf het moment dat de Producten voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg voor afdoende verzekering van de Producten tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot- verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van d producten.
 • M.V. Food heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. E.M.V. Food is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.
 • Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Producten niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Producten desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze Producten in de administratie en/of opslagruimte van E.M.V. Food als ‘producten van Afnemer’ zijn geïdentificeerd. E.M.V. Food is vanaf dat moment ook gerechtigd om de Producten aan Afnemer te factureren. Eventuele kosten voor extra transport, opslag, verzekering of andere kosten zijn voor rekening van Afnemer.
 • Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Afnemer daarop geen beroep m eer doen indien hij E.M.V. Food daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt Afnemers recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan E.M.V. Food onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal E.M.V. Food in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
4.  Reclame
 • Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
 • M.V. Food is niet gehouden om op monster gekochte Producten terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de Producten in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en of bewerkt.
5.  Retourzendingen en gebrekkige zaken
 • Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van E.M.V. Food. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.
 • Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal E.M.V. Food de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van E.M.V. Food. E.M.V. Food is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade ter zake gebrekkige producten.
6.  Diensten
 • Indien E.M.V. Food Diensten verleent aan Afnemer, dan zal E.M.V. Food zich inspannen om deze Diensten zo goed mogelijk te verrichten.
 • Afnemer stemt ermee in dat E.M.V. Food voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van E.M.V. Food werken, is E.M.V. Food niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van E.M.V. Food. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Afnemer in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.
7.  Levering termijnen
 • Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is E.M.V. Food eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl Afnemer onverminderd tot afname is verplicht.
 • Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal E.M.V. Food in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door E.M.V. Food te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Producten.
8.  Prijzen, betaling, verrekening
 • De aan Afnemer geleverde Producten en/of Diensten worden berekend tegen de prijzen van E.M.V. Food voor de betreffende Producten en/of Diensten geldend op de dag van Levering, (ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen). Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat Afnemer van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Producten voor rekening van Afnemer.
 • Afnemer is gehouden om E.M.V. Food de kosten van emballage te betalen. De emballage wordt door E.M.V. Food aan Afnemer gecrediteerd onder de voorwaarde dat Afnemer (1) deze per eigen wagen aan E.M.V. Food retourneert (2) binnen 1 maand na levering daarvan, (3) deze emballage aan Afnemer is gefactureerd en betaald, én (4) deze door Afnemer op merk en inhoud is gesorteerd.
 • Betaling aan E.M.V. Food dient binnen 5 dagen na factuurdatum te geschieden op een door E.M.V. Food aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. E.M.V. Food is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die E.M.V. Food of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.
 • Vindt betaling niet plaats binnen 5 dagen na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan E.M.V. Food van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee (2) procentpunten. Daarnaast is Afnemer aan E.M.V. Food een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk aan 3% van het openstaande factuurbedrag.
 • Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van E.M.V. Food op Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht op eerste verzoek van E.M.V. Food terstond genoegzame en in de door E.M.V. Food gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is E.M.V. Food gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 • Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Rapport Voorwerk II, zulks evenwel met een minimum van € 1.500,-.
 • Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
 • Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.
9.  Eigendomsvoorbehoud
 • E.M.V. Food behoudt zich het eigendom voor van de Producten, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
  • de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door E.M.V. Food geleverde of te leveren Producten en/of Diensten; én
  • alle vorderingen van E.M.V. Food op Afnemer wegens het tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.
 • Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen.
 • Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 9 of indien E.M.V. Food naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is E.M.V. Food gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent E.M.V. Food reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval Afnemer het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt Afnemer aan E.M.V. Food een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan E.M.V. Food verschuldigde bedrag per dag.
 • Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Producten eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin Afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
9.  Eigendomsvoorbehoud
 • E.M.V. Food behoudt zich het eigendom voor van de Producten, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
  • de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door E.M.V. Food geleverde of te leveren Producten en/of Diensten; én
  • alle vorderingen van E.M.V. Food op Afnemer wegens het tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.
 • Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen.
 • Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 9 of indien E.M.V. Food naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is E.M.V. Food gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent E.M.V. Food reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval Afnemer het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt Afnemer aan E.M.V. Food een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan E.M.V. Food verschuldigde bedrag per dag.
 • Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Producten eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin Afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
10.  Garantie
 • E.M.V. Food garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.
 • De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 • Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal E.M.V. Food, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.
11.  Aansprakelijkheid, overmacht en bereiding
 • In geval van gebrekkigheid van geleverde Producten, is de aansprakelijkheid van E.M.V. Food beperkt tot nakoming van de Garantie als opgenomen onder artikel 11 van deze Voorwaarden.
 • In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat E.M.V. Food Diensten verleend en/of E.M.V. Food haar garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van E.M.V. Food beperkt tot vergoeding van Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is E.M.V. Food niet aansprakelijk.
 • M.V. Food is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door E.M.V. Food (of door E.M.V. Food ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde producten.
 • Iedere aansprakelijkheid van E.M.V. Food jegens Afnemer vervalt na verloop van één jaar nadat (1) de Producten aan Afnemer zijn geleverd; en/of (2) de Diensten voor Afnemer zijn afgerond.
 • M.V. Food is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van E.M.V. Food, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van E.M.V. Food kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door E.M.V. Food ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. E.M.V. Food kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat E.M.V. Food had moeten leveren.
 • Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmacht situatie één maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.
12.  Intellectueel eigendomsrecht
 • M.V. Food behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 • Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, ontwerpen, etc., die door E.M.V. Food aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van E.M.V. Food. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 • Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van E.M.V. Food onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
 • In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om E.M.V. Food alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.
12.  Intellectueel eigendomsrecht
 • M.V. Food behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 • Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, ontwerpen, etc., die door E.M.V. Food aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van E.M.V. Food. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 • Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van E.M.V. Food onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
 • In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om E.M.V. Food alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.
13.  Ontbinding
 • Alle door E.M.V. Food in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van E.M.V. Food totdat de Afnemer hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 • Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is E.M.V. Food te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van E.M.V. Food op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar.
 • In geval van ontbinding is Afnemer verplicht om E.M.V. Food de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke schade minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende Overeenkomst.
14.  Conversie, uitleg en adreswijziging
 • Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 • De nietigheid of anderszins on-afdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
 • Indien E.M.V. Food op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat E.M.V. Food afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
 • Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan E.M.V. Food te melden. Producten, die afgeleverd zijn aan het bij E.M.V. Food laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.
15.  Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen E.M.V. Food en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • De rechtbank te Utrecht is mede bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen E.M.V. Food en Afnemer.